Oznamovací platforma podle zákona 171/2023 Sb.

Povinný subjekt (zaměstnavatel)

DITON s.r.o., Střítež č. p. 207, 588 11

Formulář podání oznámení podle Zákona č. 171/2023 Sb.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pokyny pro vyplnění oznámení

 1. V souladu s § 2 odst. 2 Zákona o ochraně oznamovatelů Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.
 2. V případě, že údaje nebudou vyplněny bude oznamovatel vyzván k jejich doplnění.
 3. Pokud ani na vyzvání údaje nedoplní, bude oznámení považováno za úkon v rozporu se zákonem 171/2023 Sb.
 4. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.
 5. Podle § 4 odst. 3, pokud oznámení neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám uvedených v odstavci 2 písm. a) až h) ochrana podle tohoto zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s GDPR Článek 6 odst. 1 písm. c) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Příslušná osoba

Příslušnou osobou podle § 10 Zákona č. 171/2023 Sb. 
pro vaše oznámení je:


Gabriela Ciklová

Telefon: +420 737 285 104
E-mail: ciklova@diton.cz


Činnost příslušné osoby podle § 11 Zákona č. 171/2023 Sb.

 

 1. Příslušná osoba
  1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
  2. navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),
  3. plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
  4. postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,
  5. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
 2. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.

Výklad pojmů

 1. „porušením“ skutečné nebo potenciální protiprávní činnosti nebo zneužití práva týkající se aktů Unie a oblasti spadajících do oblasti působnosti uvedené v článku 1 a v příloze;
 2. „protiprávními činnostmi“ jednání nebo opomenutí v rozporu s právem Unie;
 3. „zneužitím práva“ jednání nebo opomenutí spadající do oblasti působnosti práva Unie, které se z formálního hlediska nejeví protiprávní, maří však předmět nebo účel sledovaný použitelnými pravidly;
 4. „informacemi o porušení“ důkazy o skutečných případech porušení, jakož i důvodné podezření na možné případy porušení, které dosud nenastaly;
 5. „oznámením“ poskytnutí informací týkající se porušení, k němuž došlo nebo pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, nebo v jiné organizaci, s níž je nebo byla v kontaktu prostřednictvím své pracovní činnosti;
 6. „interním oznámením“ poskytnutí informací o porušení v rámci veřejného nebo soukromého práva subjektu;
 7. „externím oznámením“ poskytnutí informací o porušení příslušným orgánům;
 8. „zveřejněním“ zpřístupnění informací o porušení, které byly získány v pracovním kontextu veřejnosti;
 9. „oznamující osobou“ fyzická nebo právnická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení, které byly získány v souvislosti s její pracovní činností;
 10. „pracovním kontextem“ stávající nebo minulé pracovní činnosti ve veřejném nebo soukromém sektoru bez ohledu na jejich povahu, jejichž prostřednictvím mohou osoby získat informace o porušení a v jehož rámci mohou být tyto osoby poškozeny odvetnými opatřeními, pokud podají oznámení;
 11. „povinným subjektem“ fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení nebo zveřejnění uvedena jako osoba, které se porušení přičítá nebo která je s ním spojována;
 12. „příslušnou osobou“ bezúhonná fyzická osoba, která:
  1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
  2. navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),
  3. plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří její činnosti podle tohoto zákona,
 13. „odvetnými opatřeními“ hrozící nebo skutečné jednání či opomenutí vyvolané interním či externím oznámením, k němuž dochází v pracovním kontextu a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu;
 14. „následnými opatřeními“ jakákoli opatření přijatá příjemcem oznámení podaného interně nebo externě za účelem posouzení správnosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného porušení, včetně opatření, jako je interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k zpětnému získání finančních prostředků a uzavření;
 15. „příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán, který je oprávněn přijímat oznámení v souladu s kapitolou III a který je určen k plnění povinností stanovených v této směrnici, zejména co se týká následných opatření přijatých v návaznosti na oznámení.

§ 2 Oznámení

 1. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
  1. má znaky trestného činu
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje tento zákon, nebo předpis Evropské unie v oblasti
   • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   • ochrany spotřebitele,
   • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   • ochrany životního prostředí,
   • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a za-dávání veřejných zakázek,
   • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
   • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.
 3. Prací nebo jinou obdobnou činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  2. služba,
  3. samostatná výdělečná činnost,
  4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  7. správa svěřenského fondu,
  8. dobrovolnická činnost,
  9. odborná praxe, stáž, nebo
  10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.


§ 7 Ochrana oznamovatele

 

 1. Ochrana podle tohoto zákona náleží oznamovateli, který oznámení
  1. podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
  2. podal ministerstvu, nebo
  3. uveřejnil, pokud
   • podal oznámení prostřednictvím vnitřního systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle § 12 odst. 3, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle § 12 odst. 5, nebo státní zaměstnanec podle § 13 neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1,
   • má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
   • má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy II
 2. Ochrana před odvetným opatřením podle tohoto zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelnému předpisu Evropské unie.
 3. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“).


§ 10 Příslušná osoba

 

 1. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.
 2. Za bezúhonnou osobu se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla
  1. pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
  2. v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1.
 3. Bezúhonnost podle odstavce 2 písm. a) se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Osoba, která není státním občanem České republiky, osvědčuje bezúhonnost též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným státem, jehož je státním občanem, případně státem, ve kterém osoba pobývala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad tento stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. Osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.
 4. Orgán veřejné moci si za účelem ověření, zda osoba, která je státním občanem České republiky a má být určena jako příslušná osoba, splňuje podmínku bezúhonnosti, může vyžádat od Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Žádost se podává v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 5. Bezúhonnost podle odstavce 2 písm. b) se osvědčuje na výzvu povinného subjektu, nebo osoby, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, čestným prohlášením, ve kterém osoba, která má být určena příslušnou osobou, uvede, že v posledních 5 letech nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 1.
 6. Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2, povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.
 7. Dozví-li se povinný subjekt, že příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2, bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby, a pokud by v důsledku toho neměl žádnou příslušnou osobu, současně určí jinou příslušnou osobu.

 

ORIGINÁL ZÁKONA ČÍSLO 171/2023 SB. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ ZE DNE 2. ČERVNA 2023